Chat Facebook

    Vietnamese English

Khâu làm nguội đồng thờ

Hàng sau khi được đúc thô xong thì chuyển sang khâu gia công nguội và đem đánh bóng.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Thống kê