Vietnamese English

Khâu làm nguội đồng thờ

Hàng sau khi được đúc thô xong thì chuyển sang khâu gia công nguội và đem đánh bóng.

Chat Facebook